Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudíZamestnanosť

Národný projekt " Praxou k zamestnaniu" pre koho je určený  a ako ho získať?

Príspevok na zamestnávanie občanov vo veku do 29 rokov
Pre ktorých zamestnancov je príspevok určený? Tento príspevok sa poskytuje v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu“ a je určený pre mladých ľudí vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Musia to byť mladí ľudia vo veku do 25 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo vo veku do 29 rokov evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov.

Finančný príspevok je určený na podporu tzv. „mentorovaného zapracovania a praxe“ u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí nové pracovné miesto. Pre získanie finančného príspevku je podmienkou vytvorenie pracovného miesta na polovičný pracovný úväzok (na polovicu ustanoveného týždenného pracovného času) na dobu minimálne deväť mesiacov , prípadne na dobu neurčitú. Finančný príspevok na mentorované zapracovania a prax sa poskytuje mesačne, najviac po dobu deviatich mesiacov.

Po vytvorení pracovného miesta musí u zamestnávateľa prebiehať mentorované zapracovanie a prax za účelom získavania, zvyšovania a prehlbovania teoretických a praktických zručností zamestnanca, ktoré zodpovedajú jeho vzdelaniu. Na účel mentorovania zamestnávateľ zo svojich zamestnancov určí mentora a uzatvorí s ním dodatok k pracovnej zmluve (mentor za túto činnosť bude dostávať príplatok). Mentor zabezpečuje pre zamestnanca mentoring počas prvých troch až šiestich mesiacov pracovného pomeru. Jeden mentor môže zabezpečovať mentoring až pre troch zamestnancov. Následne, po ukončení doby mentorovaného zapracovania, bude u zamestnanca nasledovať obdobie praxe v trvaní od troch do šiestich mesiacov v závislosti od toho, ako dlho trvalo mentorové zapracovanie (ak napríklad mentorované zapracovanie trvalo tri mesiace, prax bude trvať šesť mesiacov). 

Hlavnou oprávnenou aktivitou projektu je poskytovanie finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto. Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.

Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov. Finančné príspevky na mentorované zapracovanie a prax sa poskytnú zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na  pracovný úväzok dohodnutý v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (ďalej „plný alebo polovičný pracovný úväzok“) na dobu minimálne 6 mesiacov, resp. na dobu neurčitú, pričom finančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne najmenej počas 6 mesiacov a najviac počas 9 mesiacov

Cieľová skupina

Mladí ľudia, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) úradov: 

              UoZ vo veku do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (not in employment, education or training – ďalej len „NEET“),
              UoZ NEET vo veku do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov .

Oprávnení žiadatelia:

a) zamestnávateľ - podnikateľ, ktorý je veľkým podnikom
b) zamestnávatelia zriadení zákonom
c) rozpočtové a prísp. organizácie zriadené orgánom štátnej a verejnej správy
d) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC
e) obce a VÚC
f)  orgány štátnej a verejnej správy
 

Oprávnenými žiadateľmi o finančné príspevky sú aj:

a) neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie a i., ktoré vykonávajú hospodársku činnosť za účelom dosahovania zisku
b) zamestnávateľ - podnikateľ, ktorý je mikro, malým alebo stredným podnikom
Dĺžka mentorovaného zapracovania trvá minimálne 3 mesiace a maximálne 6 mesiacov v závislosti od počtu mesiacov podporovania pracovného miesta . Po ukončení mentorovaného zapracovania bude nasledovať obdobie praxe, počas ktorej si budú mentorovaní zamestnanci prehlbovať dovtedy získané praktické zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postupy potrebné pre výkon konkrétneho povolania. Dĺžka praxe trvá vždy 3 mesiace bez ohľadu na dobu mentorovaného zapracovania. Zároveň bude musieť byť splnená podmienka zamestnania minimálne počas 6 mesiacov.

Príspevok:

a) Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou najviac vo výške 5% z CCP na rok 2017 poskytovaný 1 x počas mentorovaného zapracovania + 1 x počas praxe.
b) Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie a prax vo výške 95 % CCP zamestnanca, maximálne vo výške 50% minimálnej CCP na rok 2017
c) Finančný príspevok na mentorovanie vo výške najviac 12,5 % z minimálnej CCP na rok 2017

 

VIac informácii nájdete na príslušnom UPSVaR

 

Kalendár udalostí
    HORE