Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudíZamestnanosť

Národný projekt " Úspešne na trhu práce"

Hlavný cieľ národného projektu - zlepšenie postavenia mladých ľudí do 29 rokov, zvýšenie ich zamestnateľnosti a zamestnanosti. Aktívnym opatrením na trhu práce na účely oznámenia je podpora mladých UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny – NEET do 29 rokov, ktorí si vytvoria pracovné miesto, na ktorom budú prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „SZČ“). Za SZČ sa pre účely národného projektu považuje aj vykonávanie poľnohospodárskej výroby ako samostatne hospodáriaceho roľníka (ďalej len „SHR“). Pre potreby národného projektu sa vypúšťajú SHR, ktorí by svoju činnosť vykonávali na vodných plochách.

Hlavná aktivita projektu - poskytovanie finančného príspevku na aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.

Oprávnená aktivita - Poskytovanie finančného príspevku UoZ, ktorý je z oprávnenej cieľovej skupiny na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania. Za vytvorenie pracovného miesta sa považuje začatie vykonávania SZČ a jej nepretržité vykonávanie najmenej dva roky.

Cieľová skupina:

NEET do 25 rokov ( 25 rokov mínus 1 deň) vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, alebo
NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) vedený v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov
Cieľová skupina musí byť vždy z oprávneného územia realizácie národného projektu

NEET - mladí ľudia vo veku 15 až 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, a ani sa nezúčastňujú odbornej prípravy (not in employment, education or training)

Žiadateľ o poskytnutie finančného príspevku na SZČ má povinnosť priložiť k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podnikateľský zámer vrátane predpokladaných nákladov na začatie prevádzkovania SZČ, ktorý je podkladom na posúdenie komisiou.

Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nevykonával na území SR SZČ.

Finančný príspevok sa neposkytuje:

UoZ, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti,
UoZ, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti,
UoZ, ktorý v minulosti už vykonával na území SR SZČ.
Výška príspevku (v okresoch TN, IL)

Úrad môže poskytnúť najviac 60 % výšky finančného príspevku, najviac 2 100 €, do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí finančného príspevku.
Zvyšnú časť finančného príspevku, t. j. najviac 40 % výšky finančného príspevku najviac 1 400 € úrad poskytne po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ.
Maximálna výška finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania, na jedno vytvorené pracovné miesto, je najviac 3 500 €.

 

Viac informácii získate na vašom príslušnom UPSVaR.

Kalendár udalostí
    HORE