Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Neustále pomáhame marginalizovaným rómskym komunitám začleniť sa do spoločnosti

Ministerstvo vnútra SR je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). Celková alokácia OP ĽZ v gescii MV SR je na súčasné programové obdobie 383 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a 67 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Hlavným cieľom aktivít je pomôcť v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývania. Prostredníctvom OP ĽZ bude tiež zabezpečený prístup obyvateľov z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít k bývaniu, k pitnej a úžitkovej vode, adekvátnym inžinierskym sieťam a pravidelnému odvozu komunálneho odpadu. Pomoc sa zameriava i na podporu materských škôl či komunitných centier, a to v obciach, kde žije rómska komunita.

Tento rok vyhlásil rezort vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť OP ĽZ ďalšie kľúčové výzvy na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Celkovo bolo schválených 172 investičných projektov za 60,65 milióna eur. Boli to hlavne projekty pre 1 043 obcí zamerané na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl a komunitných centier, na zabezpečenie a zlepšenie prístupu k pitnej vode a zlepšenie odpadového hospodárstva. V procese posudzovania má rezort ďalších 111 projektov za 21,2 milióna eur. V rámci neinvestičných projektov ministerstvo v 148 obciach podporilo zabezpečenie komplexného poskytovania miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) a rozbehlo kľúčové národné projekty v celkovej hodnote 61,97 milióna eur. Národné projekty, ktorých prijímateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómsky komunity (ÚSVRK), sa týkali najmä podpory poskytovania terénnej sociálnej práce, odborných pracovníkov komunitných centier ako aj novoschválených národných projektov zameraných na vysporiadavanie pozemkových vzťahov a monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík. Tento rok sa rozbehol aj národný projekt realizovaný cez príspevkovú organizáciu Zdravé regióny, ktorý sa sústreďuje na zlepšovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti, prevencii a k osvete. Cieľom všetkých aktivít bolo podporiť inklúziu marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zlepšiť životnú úroveň v obciach.

V rámci dvoch výziev zameraných na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier je k dispozícií viac ako 32,5 milióna eur. Komunitné centrá sa v posledných rokoch osvedčili ako miesta, ktoré výrazne pomáhajú pri začleňovaní rómskych komunít do spoločnosti. Ďalšia uzávierka hodnotiaceho kola bude 16. januára 2018 a je otvorená pre 1 043 obcí a mimovládny sektor. Za jednu z kľúčových výziev považujeme aj výzvu zameranú na prístup k pitnej vode, kde je k dispozícii 16 miliónov eur. Ďalší termín na predkladanie žiadostí je začiatok marca 2018. Vyhlásená bola i výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom, kde bolo schválených 44 žiadostí o nenávratný finančný príspevok za 5,2 milióna eur. Druhé hodnotiace kolo sa uzavrelo v auguste 2017, v rámci neho je ďalších 85 žiadostí v procese odborného hodnotenia v celkovej hodnote 13,6 milióna eur. V rámci výzvy na MOPS bolo schválených 148 projektov v celkovej hodnote 18,1 milióna eur, čím sa vytvorí minimálne 830 pracovných miest. K 1. decembru 2017 už v teréne pracovalo viac ako 100 členov hliadok. Členovia MOPS budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému na miestach, kde žijú rómske komunity, a to najmä pri konfliktných situáciách.

V decembri bola vyhlásená výzva na podporu mentoringu a tútoringu, do ktorej sa môžu zapojiť mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie a cirkevné organizácie.. Hlavným cieľom výzvy je zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov základných a  stredných škôl, ktorí pochádzajú z prostredia MRK pomocou poskytovania mentorskej a tútorskej podpory. Ide o podporu žiakov druhého stupňa základnej školy a  žiakov strednej školy. Systém je nastavený tak, aby posúval žiakov v čo najväčšej miere nielen smerom k vyššiemu a kvalitnejšiemu vzdelávaniu, ale aj k osobnostnému rozvoju. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 23. apríla 2018.

Okrem toho rezort vyhlásil v decembri vyzvanie na národný projekt zameraný na predprimárne vzdelávanie, ktorého prijímateľom je ÚSVRK. Na projekt je vyčlenená suma 21 265 318,42 eur.

MV SR v roku 2017 zorganizovalo viaceré informačné semináre a okrúhle stoly. Ich cieľom bolo pomôcť potenciálnym prijímateľom a žiadateľom v prípade vyhlásených výziev, no zamerané boli aj na pomoc pri verejnom obstarávaní. Dôležitou súčasťou bolo aj zbieranie spätnej väzby vo forme dotazníkov spokojnosti. Okrem nich sa tiež konali osobné konzultácie k výzvam na materské škôlky, pitnú vodu a na komunitné centrá.

Začiatkom roka 2018 plánuje rezort v rámci OP ĽZ vyhlásiť kľúčovú výzvu na podporu prestupného bývania. Ďalšie výzvy budú smerovať na podporu pozemných komunikácií a sociálnych podnikov. V prvom kvartáli roku 2018 je zámerom rezortu vyhlásiť výzvu na štipendiá.

Kalendár udalostí
    HORE