Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"

MŠVVaŠ SR v súčasnosti pripravuje vydanie Usmernenia č. 2 k výzve V základnej škole úspešnejší s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01, v rámci ktorého bude uvedený aj termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola. Predpokladaný termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola bude január 2018, presný termín však bude uvedený v Usmernení č. 2 k výzve.

Termín uzávierky sa bude týkať tak žiadateľov z menej rozvinutých regiónov (MRR), ako aj z viac rozvinutého regiónu (VRR). K VRR (Bratislavský samosprávny kraj) si však zároveň dovoľujeme uviesť, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol žiadosťami o NFP predloženými v 3. hodnotiacom kole, t. j. k dátumu 27. septembra 2017, indikatívnu alokáciu na VRR stanovenú výzvou, t. j. 1 500 000 EUR (EÚ zdroj). Na webovom sídle MŠVVaŠ SR je zverejnený stav finančnej alokácie po jednotlivých kolách.
Zostávajúca disponibilná alokácia pre VRR bude aktualizovaná na webovom sídle MŠVVaŠ SR po ukončení procesu konania o žiadostiach predložených v rámci doteraz uzavretých hodnotiacich kôl. 

 

Všetky informácie k predmetnej výzve nájdete TU.

Kalendár udalostí
    HORE