Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Oznam o uzavretí výzvy na MOPS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO5-2018-1 zameraná na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK sa z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu uzatvára dňom 8. marca 2019.

Podrobnosti k výzve nájdete na tomto linku:

výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2018-1

 

Kalendár udalostí
    HORE