Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Oznam o zmene č. 2 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2, zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Cieľom Zmeny č. 2 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OPĽZ, PO6, konkrétne zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Kalendár udalostí
    HORE