Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Oznam o zmene výzvy č. 1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Všetky potrebné informácie môžete nájsť vo výzve v priloženom linku, alebo priamo na našom webovom sídle v časti Výzvy/Vyzvania http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok.

V prípade akýchkoľvek odborných otázok nám môžete napísať e-mail na metodika.imrk@minv.sk, alebo telefonicky kontaktovať na telefónne čísla 02/509 45 112, 116, 110.

Kalendár udalostí
    HORE