Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Oznámenie EK k prístupu ľudí z Ukrajiny na trh práce

Od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine utieklo pred vojnou z Ukrajiny do EÚ viac ako 6,5 milióna ľudí; okolo 3 miliónov z nich oficiálne požiadalo o dočasnú ochranu, pričom väčšinou ide o ženy s deťmi. Z doterajších informácií vyplýva, že do trhu práce EÚ sa zapojil alebo do verejných služieb zamestnanosti zaregistroval iba relatívne nízky počet osôb v produktívnom veku. To môže byť spôsobené fyzickými a psychickými ujmami, prebiehajúcou aklimatizáciou v hostiteľských členských štátoch, nedostatkom informácií o dostupných možnostiach alebo inými prekážkami (ako sú jazyk a povinnosti starať sa o dieťa).

Napriek neistote, pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí pravdepodobne zostanú v EÚ, ako aj vyhliadky na návrat, sa očakáva zvýšenie počtu ľudí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť na trh práce v členských štátoch.

Rýchla a efektívna integrácia do trhu práce bude dôležitá tak pre hostiteľské komunity, ako aj pre ľudí, ktorí utekajú pred vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine, ak majú byť schopní začať nový život a ďalej rozvíjať svoje zručnosti. Ťažiť z toho budú môcť dotknutí ľudia aj EÚ a v neposlednom rade to môže prispieť k obnove Ukrajiny.

Európska komisia vydala OZNÁMENIE o usmerneniach týkajúcich sa prístupu na trh práce, k odbornému vzdelávaniu a príprave a k vzdelávaniu dospelých ľudí utekajúcich pred vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine.  

Toto oznámenie obsahuje politické usmernenia k opatreniam členských štátov týkajúcim sa prístupu na trh práce, k odbornému vzdelávaniu a príprave a k vzdelávaniu dospelých osôb utekajúcich pred vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť členským štátom politické usmernenia, ktoré im pomôžu pri začleňovaní ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny do trhu práce. Sú v ňom uvedené konkrétne opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať na základe skúseností a najlepších postupov získaných za posledné mesiace a od migračnej krízy v rokoch 2015 – 2016. Úspešná integrácia do trhu práce závisí aj od opatrení prijatých v iných oblastiach, ako sú napríklad prístup k ubytovaniu, zdravotnej starostlivosti (vrátane starostlivosti o duševné a reprodukčné zdravie), sociálnej ochrane a službám a v prípade rodičov aj prístup ku vzdelávaniu a k starostlivosti v ranom detstve a školskému vzdelávaniu. Opatrenia, ktoré Komisia podniká vo všetkých týchto oblastiach, sa navzájom dopĺňajú.

Osoby so štatútom dočasnej ochrany majú právo na prístup na trh práce EÚ, k odbornému vzdelávaniu a príprave a k vzdelávaniu dospelých.Toto oznámenie sa teda vzťahuje na osoby utekajúce pred vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine, ktoré majú nárok na dočasnú ochranu v zmysle smernice o dočasnej ochrane, ako aj na osoby, ktoré majú nárok na primeranú ochranu podľa vnútroštátneho práva.

Komisia s využitím širokej škály kanálov komunikuje s vnútroštátnymi orgánmi, so sociálnymi a s ekonomickými partnermi, so zástupcami súkromného sektora, ako aj s organizáciami občianskej spoločnosti zapojenými do prijímania a integrácie tých, ktorí utekajú pred vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine. Platforma solidarity koordinuje spoluprácu medzi členskými štátmi, napríklad v otázkach mapovania potrieb, zdrojov, prijímacích kapacít a presídľovania, pričom osobitnú pozornosť venuje potrebám najzraniteľnejších osôb, najmä detí. Komisia zriadila viacjazyčné webové sídlo, ktoré poskytuje ľuďom utekajúcim pred ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine informácie o ich právach, možnostiach, ako aj o postupoch, ktoré majú dodržať po príchode do EÚ. Okrem toho sa má viacerými iniciatívami na úrovni EÚ zaručiť, že členské štáty môžu v plnej miere využívať dostupné finančné prostriedky EÚ, najmä v rámci kohéznych opatrení na podporu utečencov v Európe (iniciatíva CARE).

EÚ bude pokračovať v spolupráci s ukrajinskými orgánmi v snahe podporiť opatrenia, ktoré ľuďom utekajúcim pred ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine zaručia možnosť uplatniť si svoje práva. Osobitnú úlohu pri podpore tých, ktorí utekajú pred ruskou vojenskou agresiou voči Ukrajine, zohráva ukrajinská diaspóra v EÚ.Kalendár udalostí
    HORE