Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Oznámenie o možnosti zapojiť sa do NP Terénna sociálna práca I.

 


Dňa 29.03.2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I, kód ITMS 2014+: 312040A138) zamerané na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova.

Základným účelom oznámenia je podpora financovania výkonu terénnej sociálnej práce, vykonávanej mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova.

Podmienkou zapojenia sa do NP TSP I je vyplnenie a odoslanie podpísanej elektronickej žiadosti a zaslanie vytlačenej žiadosti spolu s povinnými prílohami stanovenými v Oznámení.

Termín uzávierky pre predloženie žiadosti o zapojenie sa do projektu je stanovený na 31.5.2017.

Viac informácií o národnom projekte sú dostupné na stránke www.tsp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP TSP I, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: nptsp@ia.gov.sk 

telefón: 02 / 2043 1303, 02 / 2043 1501, 02 / 2043 1309

Korešpondenčná adresa:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Kalendár udalostí
    HORE