Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), zverejnilo na webovom sídle www.employment.gov.sk Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 (verzia 13.0) v súvislosti s riešením energetickej krízy (SAFE)“.


Verejnosť môže podľa § 17 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 24.08.2023) na adresu:

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sekcia fondov EÚ

Špitálska 4, 6, 8

816 43 Bratislava


Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je zverejnené tiež na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR -  www.enviroportal.sk.

V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a hodnotenia, tel.: +421 2 2046 2013, email: julius.goga@employment.gov.sk.

Oznámenie o zmene-strategického dokumentu

OP ĽZ_verzia-13.0_sz

 

Kalendár udalostí
    HORE