Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dňa 10.9.2021.

Cieľom výzvy je poskytovanie kontinuálnej podpory procesu deinštitucionalizácie v inštitucionálnych zariadeniach sociálnych služieb, ktoré pripravujú, alebo realizujú transformáciu prostredníctvom investičných projektov.

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Špecifický cieľ 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 2 960 000 eur, z toho 2 659 710 eur pre menej  rozvinuté regióny a 300 290 eur pre viac rozvinutý región. 

 Oprávnený žiadateľ

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb registrovaní v súlade s § 62 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorí boli zapojení v NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov a majú Stanovisko expertov z tohto NP k zapracovaniu pripomienok uvedených v oponentskom posudku do transformačného plánu.

 Oprávnené aktivity

Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnych služieb (prechod klientov z existujúcich zariadení sociálnych služieb do komunitných služieb prostredníctvom realizácie podporných aktivít napr. práca s klientom a jeho rodinou, práca a vzdelávanie zamestnancov zariadení pri prechode z inštitucionálnej starostlivosti na komunitné služby).

Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie:

1. Podpora a príprava prijímateľov pobytových sociálnych služieb v procese deinštitucionalizácie v súlade s vytvoreným transformačným plánom s aktívnou účasťou zamestnancov, ktorí služby poskytujú

2. Podpora zamestnancov v poskytovaní nových, inovatívnych sociálnych služieb na komunitnej úrovni s dôrazom na individuálne potreby klientov v priebehu procesu deinštitucionalizácie

3. Podpora implementácie transformačného plánu a praktickej realizácie transformačného procesu v zariadení sociálnych služieb (koordinácia, metodická podpora)

4. Supervízia pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb

 

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ 

- deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

- verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

 

Oprávnené výdavky

Mzdové výdavky zamestnanca zariadenia sociálnych služieb zabezpečujúceho výkon transformačného plánu, odborného konzultanta a supervízora

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013 , čl. 68b ods.1)

 

Minimálna indikatívna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov.

Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.

 

Oprávnené miesto realizácie projektu

Územie, pre ktoré je žiadateľ registrovaný ako poskytovateľ sociálnej služby.

Kalendár udalostí
    HORE