Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce – 4

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4“ s kódom OP ĽZ NP 2018/3.1.1/04. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 18.10.2018.

 

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita  3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ  3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 42 500 000 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.1.1 v rámci vyzvania sú:  

-          uchádzač o zamestnanie (UoZ)

-          znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ZUoZ)

-          zamestnanec

 

Cieľom národného projektu: Národný projekt „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce – 4“ podporí zvýšenie zamestnateľnosti cieľových skupín a tiež podporí integráciu UoZ a ZUoZ do pracovného procesu, čím prispeje k prekonávaniu sociálno-ekonomického znevýhodnenia spôsobeného nezamestnanosťou (napr. chudoba, sociálne vylúčenie, diskriminácia a pod.). Realizácia NP prispeje k lepšiemu uplatneniu UoZ a ZUoZ na otvorenom trhu práce, obnovou pracovných návykov ako aj rozvojom zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. Podporí rozvoj miestnej zamestnanosti a zároveň prispeje sa k zníženiu regionálnych disparít na trhu práce. Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity v rámci vybraných obligatórnych AOTP (§ 52, § 53, § 53a, § 53c zákona o službách zamestnanosti) a fakultatívnych AOTP (§ 49, § 50, § 50j, § 52a zákona o službách zamestnanosti).

 

Oprávneným typom aktivít  sú

-          Podpora aktívnej politiky trhu práce a zamestnanosti, vrátane vzdelávania a prípravy pre trh práce, podpora riešenia dlhodobo nezamestnaných, starších a nízko kvalifikovaných

Kalendár udalostí
    HORE