Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Podporou budovania chodníkov, ciest, mostov a lávok pre peších zlepšíme prístup obyvateľov MRK k občianskej vybavenosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve budú obce z Atlasu rómskych komunít. Cieľom výzvy bude zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK (marginalizovaných rómskych komunít) v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Vyčlenená výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie na výzvu je 11 miliónov EUR. Žiadatelia sa na projekte budú podieľať 5 percentnou spoluúčasťou.

Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestných ciest, chodníkov, mostov, ako aj lávok pre peších, vrátane osvetlenia s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Výsledkom budú projekty, ktoré zabezpečia spojenie osídlenia s inštitúciami a službami v oblasti vzdelávania (napr. škola, škôlka), ambulantnej formy sociálnej služby (napr. komunitné centrum, centrum hygieny, nízkoprahové denné centrum), zdravia, dopravy, obecných služieb ako aj zamestnanosti (obecný/mestský úrad, obecný/mestský podnik, sociálny podnik, pošta, zdravotnícke zariadenie a zastávka/stanica hromadnej dopravy). Inštitúcie resp. služby, s ktorými budú osídlenia spojené, musia byť využívané aj obyvateľmi MRK.

Oprava a údržba pozemný komunikácii nie je pre plánovanú výzvu oprávnená. Podporené budú projekty s aktivitami, ktoré bezprostredne spadajú do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti. Podporené budú projekty, ktoré spĺňajú 3D princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie. Uplatňovanie princípov 3D je považované za jeden z nástrojov dosiahnutia sociálno-ekonomickej integrácie MRK.

"Projekty zamerané na miestne komunikácie, ako súčasť podpory budovania základnej technickej infraštruktúry, pomôžu obyvateľom z MRK k lepšiemu prístupu k vzdelaniu, sociálnym službám, službám obce, zdravotnej starostlivosti, ako aj k lepšej dostupnosti pracovných príležitostí, čo napomôže k vytvoreniu podmienok pre ich plnohodnotnú particiáciu v spoločnosti" vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Kalendár udalostí
    HORE