Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Podporujeme zamestnanosť mladých

Zamestnávatelia!

zišiel by sa Vám dobrý zamestnanec ale neviete ho nájsť? Požiadajte o spoluprácu nás. Pomáhame mladým do 29 rokov, ktorí sú nezamestnaní, aby u Vás našli prácu. Vy získate čas zaškoliť ho a my Vám pomôžeme sa nákladmi na mzdy a odvody. 

Prostredníctvom projektov operačného programu Ľudské zdroje môžete dobrého zamestnanca nájsť oveľa rýchlejšie.

 

 

NÁRODNÉ PROJEKTY V REALIZÁCII:

Praxou k zamestnaniu

Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok na mzdové výdavky za vytvorenie pracovného miesta pre mladého zamestnanca vo veku do 29 rokov, a tiež príspevok na mentora, ktorý zabezpečí zapracovanie tohto zamestnanca, zvýšenie jeho odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností.

Viac o projekte nájdete tu

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov.

Absolventská prax štartuje zamestnanie

Ak zamestnávateľ príjme mladého človeka na absolventskú prax, môže získať finančný príspevok na úhradu odvodov na zdravotné a sociálne poistenie v prípade, že po skončení absolventskej praxe vytvorí pre tohto mladého človeka stále pracovné miesto.

Viac o projekte nájdete tu.

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov.

Úspešne na trhu práce

Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok na mzdové výdavky pre mladého zamestnanca, ktorý predtým nemal pravidelne platené zamestnanie v trvaní aspoň 6 mesiacov.  Finančný príspevok môžu získať aj mladí ľudia, ktorí zatiaľ nemali pravidelne platené zamestnanie a začnú vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.

 Viac o projekte nájdete tu.

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov. 

 

PRIPRAVOVANÉ NÁRODNÉ PROJEKTY:

Vzdelávanie mladých uchádzačov o zamestnanie

Mladí ľudia vo veku do 29 rokov evidovaní na úradoch práce môžu získať finančné príspevky na rekvalifikáciu, na účasť v kompetenčných kurzoch a na vzdelávanie podľa vlastného výberu, ak je predpoklad, že im pomôže získať zamestnanie.

Viac o projekte nájdete tu. 

 

Šanca pre mladých

Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok na mzdové výdavky pre mladého zamestnanca vo veku do 29 rokov, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný (viac ako rok). Zároveň mu zamestnávateľ môže poskytnúť pracovného tútora, na ktorého tiež môže získať finančný príspevok.

 Viac o projekte nájdete tu. 

 

Reštart pre mladých

Úrady práce zabezpečia individualizované pracovné poradenstvo pre mladých nezamestnaných v rozsahu 30 hodín. Aktívni mladí ľudia, ktorí si nájdu zamestnanie a budú vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie môžu získať finančný príspevok od úradov práce.

 Viac o projekte nájdete tu. 

 

ZVEREJNENÉ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP:

Podpora vstupu vybraných mladých ľudí na trh práce

Výzva je zameraná na zavedenie špecifických programov na podporu zamestnávania mladých ľudí

-          so zdravotným postihnutím,

-          pred a po ukončení náhradnej starostlivosti,

-          z reedukačných zariadení,

-          po ukončení resocializácie v resocializačnom stredisku,

-          po výkone trestu odňatia slobody alebo po výkone väzby,

-          bez prístrešia. 

Výzvu nájdete zverejnenú tu.  

 

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnávania mladých ľudí

Výzva je zameraná na prípravu na začatie podnikania a pomoc pri samozamestnávaní mladých ľudí, vrátane vzdelávania (v oblastiach: legislatíva, financie, marketing, obchodné zručnosti, využívanie IT) a vypracovania podnikateľského plánu.

Výzvu nájdete zverejnenú tu.

 

PRIPRAVOVANÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP:

Aktivizácia a podpora mladých NEET

Podpora rôznych aktivít (prieskumné analytické, vzdelávacie, poradenské a pod.) zameraných na identifikáciu mladých NEET (mladí ľudia bez zamestnania, ktorí sa nevzdelávajú ani nezúčastňujú odbornej prípravy), ich aktivizáciu smerom k účasti na vzdelávaní, odbornej príprave alebo k aktívnemu hľadaniu  pracovného uplatnenia, ako aj ich podporu pri získavaní praxe a budovaní profilu pracovných zručností.

 

Žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok vo výzvach môžu byť:

-          zamestnávatelia – podnikateľské subjekty,

-          obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,

-          VÚC a úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC,

-          občianske združenia,

-          mimovládne neziskové organizácie,

-          nadácie,

-          miestne akčné skupiny,

-          štátne rozpočtové a príspevkové organizácie.

Kalendár udalostí
    HORE