Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Poradenské centrá môžu získať finančný príspevok na skvalitnenie svojich služieb

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie spolu s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva môžu opäť získať finančný príspevok na svoje rozvojové projekty.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok na podporné opatrenia pre skvalitňovanie psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva na rok 2019. Celkovo na tento účel vyčlenilo 30 000 eur.
Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, zašlú vyplnenú žiadosť príslušným odborom školstva okresných úradov v termíne do 31. mája 2019. Podrobné informácie o výzve spolu s potrebnými formulármi sú zverejnené na stránke ministerstva - http://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/.
Maximálna výška finančného príspevku na jeden rozvojový projekt je stanovená na 3 000 eur.

Spoluúčasť zo strany žiadateľa je minimálne 5 % z pridelenej sumy.
V minulom roku bolo schválených 14 rozvojových projektov s takýmto zameraním, pričom rezort školstva ich podporil finančnými príspevkami v celkovej výške 29 779 eur.

Kalendár udalostí
    HORE