Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako poskytovateľ výzvy v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 (ďalej len „výzva“). Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je určený na 26.02.2018.

 

Cieľom výzvy je zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou.

 

Hlavné aktivity v rámci výzvy sú zamerané na podporu:

 

1.       rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy;

2.       inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce;

3.       aktivít zameraných na zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou;

4.       senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP;

5.       vzdelávania pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie;

6.       vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho správania zamestnancov VS prostredníctvom školení a vzdelávania;

7.       zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácii, zavádzaní manažmentu rozmanitosti a vzdelávania k nim, vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení.

 

V rámci výzvy sa pri poskytovaní NFP  uplatňuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov č. 1/2015 pri všetkých oprávnených žiadateľoch.

Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov sa neuplatní len vtedy a pri tých žiadateľoch, ktorí predložia osobitnú/samostatnú ŽoNFP na realizáciu aktivity č.1 „Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy“ a súčasne k ŽoNFP predložia akreditáciu, ktorá splnomocňuje a dáva za úlohu akreditovanému subjektu poverenie na výkon činností  podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia typu:

 

·         štátne rozpočtové a príspevkové organizácie

·         obce,  mestá a  právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo  zriaďovateľom je obec alebo mesto

·         VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC

·         zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

·         občianske združenia

·         neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

·         nadácie

·         záujmové združenia právnických osôb

·         združenia miest a obcí

Osobitné podmienky oprávnenosti žiadateľa:

 

·         žiadateľ vznikol (zápis do príslušného registru/zoznamu) minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy

a zároveň

·         žiadateľ je oprávnený vykonávať dané činnosti

a zároveň

·         žiadateľ vykonával činnosti súvisiace s aktivitami navrhovanými v ŽoNFP a pracoval s oprávnenou cieľovou  skupinou minimálne 12 mesiacov pred vyhlásením výzvy.

 

Oprávnenou cieľovou skupinou projektov v rámci výzvy budú:

·         jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,

·         zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,

·         výskumné a vzdelávacie inštitúcie,

·         žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,

·         verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,

·         subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

·         subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

 

Oprávnené skupiny výdavkov v rámci výzvy sú:

 

521 - mzdové výdavky na odborný personál

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania – výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32%

903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013[1], čl. 14 ods.2) vo výške 40%

 

Výzva má charakter otvorenej, viackolovej výzvy.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov Európskej únie t.j. z Európskeho sociálneho fondu je 10 000 000,- EUR, z toho 7 000 000,- EUR na menej rozvinuté regióny a 3 000 000,- EUR na viac rozvinuté regióny.

 

Oprávnené obdobie je ohraničené minimálnou dĺžkou projektu 12 mesiacov a maximálnou dĺžkou projektu 48 mesiacov, pričom oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá maximálne do 31.12.2023.

 

Podrobné informácie o konkrétnych podmienkach výzvy budú po vyhlásení výzvy zverejnené na stránke www.employment.gov.sk a tiež na webovom sídle poskytovateľa výzvy https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy .[1] Nariadenie Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006

 

Kalendár udalostí
    HORE