Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Posledné kolo výzvy 

Ministerstvo školstva vyhlásilo posledné hodnotiace kolo vo výzve ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu."

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo Usmernením č.3 posledné -  5. hodnotiace kolo vo výzve na predkladanie  žiadostí o  poskytnutie nenávratného  finančného príspevku s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 pod názvom „Čitateľská, matematická,  finančná  a  prírodovedná  gramotnosť na gymnáziu“ s dátumom uzávierky 4. júla 2019.

 Po uzávierke 5. hodnotiaceho kola plánuje rezort školstva predmetnú výzvu uzavrieť.

 Všetky dôležité informácie o výzve Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva

Kalendár udalostí
    HORE