Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Posun termínu Výzvy - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím.

-         posun termínu uzavretia 2. kola s termínom uzavretia dňa 29.06.2018 (pôvodný termín bol 31.05.2018) pre výzvu OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 - Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

 
Predmetná výzva je zverejnená na webovom sídle Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.202

 

Táto zmena výzvy je účinná od 21.05.2018 a nemá dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozpracované v ITMS2014+ pred termínom 21.05.2018.

Kalendár udalostí
    HORE