Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Prax pre mladých

Vyzvanie pre národný projekt „Prax pre mladých“. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prax pre mladých“ s kódom OP ĽZ NP 2022/2.1.1/01.

Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 20.07.2022.

Výzvu nájdete na tomto linku: https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/iniciativa-podporu-zamestnanosti-mladych-ludi/

Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Investičná priorita 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

Špecifický cieľ 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí, ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie : 5 000 000 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle operačného programu Ľudské zdroje  a v súlade so špecifickým cieľom 2.1.1 sú: NEET do 29 rokov (mladí ľudia do 29 rokov veku mínus jeden deň, ktorí nie sú zamestnaní a nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy).

 

Hlavným cieľom národného projektu je podpora zvýšenia zamestnateľnosti uchádzačov o zamestnanie  - NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň), vedených v evidencii UoZ najmenej jeden mesiac. UoZ – NEET počas vykonávania praxe nemôžu byť v pracovnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. UoZ je počas vykonávania praxe naďalej vedený v evidencii UoZ úradu a dňom nástupu na prax už nie je NEET, lebo už je aktívny. Aktivita je smerovaná k získavaniu a prehlbovaniu pracovných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu vzdelania, formou praxe vykonávanej u zamestnávateľa.

Počas zapojenia sa do NP sa bude UoZ – NEET poskytovať finančný príspevok na vykonávanie praxe mesačne, najviac počas 6 mesiacov a to vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančný príspevok sa bude poskytovať na základe uzatvorenej dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a UoZ a medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom.

Realizácia národného projektu je plánovaná počas 18 mesiacov prostredníctvom hlavnej aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje „Programy a projekty umožňujúce mladým NEET odbornú prípravu alebo stáže, praxe, tréningy zručností a pod.“

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je od 07/2022 do 12/2023.

Kalendár udalostí
    HORE