Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020, pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom vyzvania „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine“, kód vyzvania OP ĽZ-NP-2023/11.1.1/02.

Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 8.2.2023.

Hlavným cieľom NP je aktívne začlenenie odídencov z Ukrajiny do slovenskej spoločnosti, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie ich zamestnateľnosti.

 Realizácia národného projektu je plánovaná od 06/2022 počas 18 mesiacov na území celého Slovenska  prostredníctvom hlavnej aktivity „predchádzanie krízovým situáciám a realizácia prevencie formou príkladov dobrej praxe, mentoringu a prezentácií“.

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ Prioritná os: 11 CARE – EFRR.
  
Investičná priorita: 11.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti.
 
Špecifický cieľ: 11.1.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie.
   
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 849 000 EUR. 

 Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie  Slovenskej republiky.

 Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

·       štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny

 Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  18 mesiacov

Kalendár udalostí
    HORE