Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Presiahnutie financií vyčlenených na výzvu na odpady

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zameranej na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci II. hodnotiaceho kola výzvy presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po vyhodnotení žiadostí o NFP predložených v rámci II. kola a vyčerpaní alokácie SO zverejní v rámci zverejnenej výzvy a na svojom webovom sídle informáciu o uzavretí výzvy.

V prípade nevyčerpania alokácie bude zverejnený dátum uzávierky III. hodnotiaceho kola. Na základe uvedeného neodporúčame aktuálne žiadateľom pripravovať a predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy na SO.

 

Kalendár udalostí
    HORE