Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Príprava národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie“ s kódom OP ĽZ NP 2017/4.2.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 5.12.2017.

 

Prioritná os č. 4 – Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ  4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ)

5 124 850,00 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej a viac rozvinutého regiónu.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 4.2.1 v rámci vyzvania sú:  

- deti a plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

- subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

 

Cieľom národného projektu  cieľom Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach (ďalej len „NP DEI NS v zariadeniach“) je zavedenie štrukturálnych a inovatívnych zmien v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „zariadenia SPODaSK“) a posun v  procese transformácie a deinštitucionalizácie starostlivosti o dieťa a to najmä podporením kvalitatívneho a kvantitatívneho posilnenia práce s rodinou dieťaťa za účelom predchádzania nariaďovania ústavnej starostlivosti.

Oprávneným typom aktivít  je  Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení náhradnej starostlivosti (aktivity na zníženie negatívnych vplyvov inštitúcie na vývin dieťaťa v náhradnej starostlivosti napr. špecifické programy na sanáciu rodín, na predchádzanie a riešenie konfliktných situácií v rodine, na podporu kompletnosti opatrení vykonávaných v zariadení, na podporu interdisciplinárnej spolupráce na riešeniach a pod.)

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  23 mesiacov

Kalendár udalostí
    HORE