Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Príprava výzvy k Národnému projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce “ s kódom OP ĽZ NP 2019/4.1.1/03. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 26.8.2019.

 

Prioritná os č. 4 – Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ  4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ): 28 347 517,- EUR 

Oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej a viac rozvinutého regiónu.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 4.1.1 v rámci vyzvania sú:  

-       marginalizované skupiny, vrátane Rómov,

-       jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,

-       rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,

-       nízkopríjmové domácnosti,

-       mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET,

-       osoby so zdravotným postihnutím,

-       zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,

-       deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,

-       znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,

-       žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou.

 

Cieľom národného projektu  Hlavným cieľom projektu je: začlenenie ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom  k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce (ďalej „TSP“) a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu ich životných podmienok.

Ľudia z marginalizovaných rómskych komunít a ľudia bez domova patria medzi cieľové skupiny, pri ktorých bežne využívané intervencie zo strany štátu takmer úplne zlyhávajú. Životnými podmienkami však patria medzi najviac ohrozené skupiny obyvateľstva. TSP je metóda sociálnej práce, ktorá (ako jedna z mála) s ľuďmi z tohto prostredia, má potenciál na dosiahnutie pozitívnych zmien v ich živote.    

Ľudia z marginalizovaných rómskych komunít ako aj ľudia bez domova patria medzi najviac sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva.Cieľom TSP je ich aktivizácia a  postupné zapájanie do plnohodnotného života spoločnosti a možnosti rozvíjania vlastného potenciálu.

Oprávnený typ aktivít - Projekt bude mať  jednu hlavnú aktivitu – Aktivita 1: Systematická podpora a podpora inovácií TSP, ktorá je zameraná na podporu zvyšovania úrovne výkonu TSP v rámci celého Slovenska, bude teda využívaná aj pre viac rozvinutý región (ďalej len „VRR“) aj pre menej rozvinutý región (ďalej len „MRR“).

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  43 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE