Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Pripravovaná výzva Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Inštitút pre výskum práce a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie“ s kódom OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01 . Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 01.03.2018.

 

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita  4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ  4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ)

3 950 083,96 EUR

Oprávneným žiadateľom je Inštitút pre výskum práce a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutý región.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 4.1.2 v rámci vyzvania sú:  

- jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

- deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

 

Cieľom národného projektu  „Zabezpečenie poradenstva osobám zažívajúcim násilie prostredníctvom nepretržitej národnej bezplatnej linky pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia a podporu metodickej a koordinačnej úlohy IVPR prostredníctvom jeho nových zložiek: pre oblasť rodovo podmieneného násilia prostredníctvom činnosti Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie; pre oblasť rodovej diskriminácie prostredníctvom činnosti posilnených kapacít analytikov/-čiek IVPR špecializovaných na túto oblasť.

Oprávneným typom aktivít  sú

·      Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou

·         Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy

Kalendár udalostí
    HORE