Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pripravovaná výzva s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností na vyhlásenie dňa 21.12.2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako poskytovateľ výzvy v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Rozvoj sektorových zručností“ a s kódom OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 (ďalej len „výzva“). Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je určený na 21.12.2017.

 

Cieľom výzvy je podpora tvorby a udržateľnosti pracovných miest, zvyšovanie odborných zručností a adaptácie na potreby trhu práce. V rámci výzvy budú podporené tie projekty, ktoré budú reagovať prostredníctvom aktivít na tieto potreby. Od potenciálnych žiadateľov sa bude vyžadovať splnenie osobitnej podmienky a to predloženie súhlasného stanoviska od príslušnej stavovskej organizácie, profesijnej organizácie alebo sektorovej rady. Dôvodom splnenia tejto podmienky je, aby sa podporili tie sektory národného hospodárstva, v ktorých je najväčší dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile.

 

Oprávnenou cieľovou skupinou projektov budú okrem uchádzačov o zamestnanie (UoZ), vrátane znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ) aj zamestnanci žiadateľa.

 

Hlavné aktivity projektov budú zamerané na cieľové skupiny t.j UoZ, ZUoZ alebo zamestnancov. V prípade UoZ/ZUoZ bude podporená aj aktivita, na základe ktorej žiadateľ uskutoční výber z tejto cieľovej skupiny a v prípade splnenia predpokladov na žiadanú pracovnú pozíciu, s týmto UoZ/ZUoZ uzavrie pracovnú zmluvu. Pri výbere UoZ/ZUoZ bude potrebná súčinnosť príslušného úradu práce a to z dôvodu zabránenia duplicity financovania zo zdrojov EU alebo z iných verejných zdrojov.

 

Podporované budú aktivity na podporu riešenia potrieb na trhu práce formou profesijného rozvoja sektorových zručností, vrátane IKT zručností ako súčasť vnútrofiremnej prípravy zamestnancov. Vnútrofiremná príprava (tzv. in-company training) je aktivita zamestnávateľa zameraná na školenie / odbornú prípravu vlastných zamestnancov podľa potrieb trhu práce a žiadateľa/zamestnávateľa. Ide o  cielené a systematické prispôsobovanie vedomostí a odborných zručností zamestnancov požiadavkám pracovných miest u konkrétneho zamestnávateľa.

 

Oprávnené skupiny výdavkov v rámci výzvy sú:

-          mzdové výdavky na odborný personál

-          príspevky na úrovni minimálnej mesačnej celkovej ceny práce na osobu z cieľovej skupiny, ktorá so žiadateľom má uzatvorený pracovný vzťah a to v prípade UoZ/ZUoZ po dobu 6 mesiacov a v prípade vlastného zamestnanca po dobu 3 mesiacov

-          905  – Ostatné spôsoby paušálneho financovania – výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32%

-        902 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (podľa NARIADENIA  EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b) vo výške 15%

 

Výzva má charakter otvorenej, viackolovej výzvy.

 

Výzva je určená pre menej rozvinuté regióny a indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie, t.j. z Európskeho sociálneho fondu vyčlenených na výzvu je 10 000 000 €.

 

 

 

 

 

 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia typu:

 

-        štátne rozpočtové a príspevkové organizácie[1]

-        obce a  mestá a  právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo  zriaďovateľom je obec alebo mesto

-        VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC

-        zamestnávatelia – podnikateľské

V rámci výzvy sa pri poskytovaní NFP  uplatňuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov č. 1/2015 pri všetkých oprávnených žiadateľoch.

 

Oprávnené obdobie je ohraničené minimálnou dĺžkou projektu 12 mesiacov a maximálnou dĺžkou projektu 24 mesiacov, pričom oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, a trvá maximálne do 31.12.2020.

 

Podrobné informácie o konkrétnych podmienkach výzvy budú po vyhlásení výzvy zverejnené na stránke www.employment.gov.sk a tiež na webovom sídle poskytovateľa výzvy https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy .[1] Okrem ústredných orgánov štátnej správy v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Kalendár udalostí
    HORE