Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pripravovaný národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 29.01.2020.

 

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita  3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ  3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 41 462 474,98 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávnenými užívateľmi projektu sú:

Registrované sociálne podniky podľa § 11 zákona č. 112/2018 Z.z  o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike“), ktorým budú poskytnuté návratné finančné zdroje v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.1.1 v rámci vyzvania sú:  

-    Zamestnávateľ

Pre účely projektu je zamestnávateľom registrovaný sociálny podnik podľa § 11 zákona o sociálnej ekonomike.

-    Zamestnanec

-    Uchádzač o zamestnanie

-    Neaktívna osoba

Cieľom národného projektu: Investičnú podporu z národného projektu bude poskytovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“) prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady“) jednotlivým registrovaným sociálnym podnikom spĺňajúcim vymedzenie podľa ustanovenia § 11 zákona č. 112/2018 Z.z. v  platnom znení v čase poskytovania pomoci, na základe predloženej žiadosti.

Podmienkou na získanie investičnej pomoci vo forme NFP podľa § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 112/2018 Z.z. je prvotné schválenie investičnej pomoci vo forme finančného nástroja podľa § 17 ods. 1 písm. a) alebo písm. b)  zákona č. 112/2018 Z.z., vo výške najmenej 20 % z celkovej výšky nákladov schváleného investičného zámeru alebo inej formy financovania, ktorá je spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté prostriedky vo výške najmenej 10 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci.

 

Oprávneným typom aktivít  je

 Podpora subjektov sociálnej ekonomiky s cieľom posilniť štrukturálne stabilnú zamestnanosť.

Kalendár udalostí
    HORE