Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pripravovaný národný projekt Podpora zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zamestnanosti“ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.1.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 30.01.2020.

 

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita  3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ  3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 21 250 000 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.1.1 v rámci vyzvania sú:  

- Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

- Zamestnanec

Cieľom národného projektu: Predmetný národný projekt bude realizovať ústredie, prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad/úrady“) na celom území SR (okrem Bratislavského samosprávneho kraja). Príspevky v rámci aktivít projektu sa budú poskytovať podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti.

Aktivita č. 1 – Podpora znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie k uplatneniu sa na TP:

Cieľová skupina: Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

ü  Príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ

ü  Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

ü  Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj

ü  Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

 

Aktivita č. 2 - Podpora pracovnej mobility:

Cieľová skupina: zamestnanec

ü  Príspevok na dochádzku za prácou

ü  Príspevok na podporu mobility za prácou

ü  Príspevok na presťahovanie za prácou

 

Oprávneným typom aktivít  je

-          Programy podpory a pomoci účastníkom trhu práce zacielené na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ZuoZ

-          Podpora aktívnej politiky trhu práce a zamestnanosti, vrátane vzdelávania a prípravy pre trh práce, podpora riešenia dlhodobo nezamestnaných, starších a nízko kvalifikovaných

Kalendár udalostí
    HORE