Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Tlačová správa o pripravovanom národnom projekte Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra “ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03, žiadateľ: Trenčiansky samosprávny kraj v  spolupráci s partnermi: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Mesto Handlová, Mesto Prievidza a Mesto Nováky .  Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 6.8.2020.

 

Prioritná os  č. 3 Zamestnanosť

Špecifický cieľ  3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ)  10 177 878 EUR

Oprávneným žiadateľom je Trenčiansky samosprávny kraj

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je Trenčiansky samosprávny kraj

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.1.2. vyzvania sú:  zamestnanci

Cieľom národného projektu  je zmiernenie dopadov ukončovania banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. (ďalej len “HBP, a.s.”) a vytvoriť podmienky pre ich  plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom,  ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Podpora bude poskytovaná  s uplatnením  individuálneho prístupu ku každému zamestnancovi, jeho kompetenciám a zručnostiam a zároveň s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce. Výsledkom projektu bude zvýšenie adaptability zamestnancov     na nové podmienky a uľahčenie ich plynulého prechodu do nového zamestnania či  k podnikaniu, čím bude  projekt eliminovať  negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

Oprávneným typom aktivít - je vytvorenie funkčného systému prípravy prechodu zamestnancov
z banského priemyslu v útlme na nové pracovné uplatnenie a to pomocou nástrojov osobnostného rozvoja a        s pomocou komunity tak, aby nedochádzalo k zvyšovaniu nezamestnanosti, k strate motivácie u zamestnancov    v utlmovanom odvetví a k nárastu sociálnych dopadov v území.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  41 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE