Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Pripravovaný národný projekt "Reštart pre mladých UoZ II"

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Reštart pre mladých UoZ II“ s kódom OP ĽZ NP 2018/2.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 04.07.2018.

 

Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Investičná priorita  2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

Špecifický cieľ  2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 27 114 190,61 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 2.1.1 v rámci vyzvania sú:  

-          NEET do 29 rokov

 

Cieľom národného projektu: Cieľom národného projektu je zlepšenie postavenia nezamestnaných mladých ľudí NEET do 29 rokov (ďalej len „MUoZ“) na trhu práce, zvýšenie ich zamestnateľnosti, zamestnanosti a tým podporenie aj rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo vybraných regiónoch, prostredníctvom motivácie MUoZ do 29 rokov zamestnať sa. Národný projekt prostredníctvom poskytovania motivačného príspevku pre MUoZ počas prvých 12 mesiacov po nástupe do zamestnania napomôže k ich lepšej adaptácii a stabilizácii na trhu práce. Príspevok bude poskytovaný aktívnym MUoZ, ktorí si nájdu zamestnanie a budú vyradení z evidencie UoZ, pričom nástup do zamestnania a zotrvanie v zamestnaní musia preukázať.

Oprávneným typom aktivít  sú

-          Vykonávanie opatrení podporujúcich mladých NEET za účelom získania udržateľného zamestnania alebo udržateľnej SZČ

Kalendár udalostí
    HORE