Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Pripravuje sa národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ s kódom OP ĽZ NP 2018/4.2.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 3.8.2018.

 

Prioritná os č. 4 – Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ  4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ): 7 135 530 EUR 

Oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej a viac rozvinutého regiónu.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 4.2.1 v rámci vyzvania sú:  

- deti a plnoleté fyzické osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

- subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

 

Cieľom národného projektu  Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov konkrétnych zariadení sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) zapojených do procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovanie transformačných procesov v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú nachádzať.

 

Oprávneným typom aktivít  je  Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení náhradnej starostlivosti (aktivity na zníženie negatívnych vplyvov inštitúcie na vývin dieťaťa v náhradnej starostlivosti napr. špecifické programy na sanáciu rodín, na predchádzanie a riešenie konfliktných situácií v rodine, na podporu kompletnosti opatrení vykonávaných v zariadení, na podporu interdisciplinárnej spolupráce na riešeniach a pod.)

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  66 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE