Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Pripravujeme národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“ s kódom OP ĽZ NP 2018/4.2.1/03. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 27.12.2018. Vývza bude zverejnená tu.

 

Prioritná os č. 4 – Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ  4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ)

4 928 395,09,- EÚR 

Oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej a viac rozvinutého regiónu.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 4.2.1 v rámci vyzvania sú:  

1.            Verejní poskytovatelia sociálnej služby,

2.            Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore,

3.            Deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby.

 

Cieľom národného projektu  zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach do 1000 obyvateľov, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách). Zvýšenie informovanosti o povinnosti obcí poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu. Podpora zvyšovania profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby podporou vzdelávania a supervízie podporených opatrovateliek.

 

Oprávneným typom aktivít  Projekt bude mať  jednu hlavnú aktivitu - Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach. Aktivita je zameraná na podporu zvyšovania úrovne poskytovania opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska, t.z. bude realizovaná v rámci VRR aj MRR.

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  28 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE