Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Pripravujeme národný projekt PROFI II

Pripravovaný národný projekt Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II. (NP PROFI II.)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“. Zámer národného projektu NP PROFI II. bol schválený na rokovaní Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre PO 2, 3 a 4, konaného dňa 15.01.2020. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je február 2020.

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita  4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ  4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti vrátane na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR) : 5 796 000 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Osobný úrad

Oprávneným partnerom je Inštitút pre výskum práce a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie SR

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 4.1.1 v rámci vyzvania sú:  

- Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a / alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Cieľom národného projektu: Na základe spoločnej vzdelávacej stratégie rezortu vytvoriť a zabezpečiť činnosť funkčného systému rezortného vzdelávania (špecializačné vzdelávanie, nadstavbové vzdelávanie a sústavné vzdelávanie) za účelom zlepšenia prístupu ku kvalitným službám na podporu integrácie ohrozených skupín obyvateľstva. Aktuálna naliehavosť potreby systémového riešenia prehlbovania kvalifikácie ako súčasti rezortného systému vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie vychádza zo skutočnosti, že sociálni pracovníci - odborní zamestnanci vykonávajú činnosti vyplývajúce z rôznorodosti a špecifickosti potrieb užívateľov ich práce – klientov, a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) nemôže ignorovať potrebu ďalšieho odborného rozvoja sociálnych pracovníkov a iných pracovníkov pôsobiacich v oblasti sociálnych vecí a rodiny. NP PROFI II. reflektuje požiadavky, kompetencie a úlohy v oblasti vzdelávania, ktoré vyplývajú zo zákona č. 219/2014  Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Národný projekt bude implementovaný na národnej úrovni ako nástroj tvorby a následnej podpory funkčného systému rezortného vzdelávania. NP PROFI II  bude mať dopad na celé územie Slovenskej republiky, keďže jeho cieľovou skupinou sú zamestnanci pôsobiaci v odvetvovej pôsobnosti rezortu MPSVR SR, ako aj jednotlivých samospráv. Funkčný systém rezortného vzdelávania zabezpečí zvýšenie profesionality výkonu v oblasti služieb sociálnej inklúzie a priamo podporí profesionalizáciu sociálnej práce a iných odborných činností. V praxi tak bude zabezpečené poskytovanie prístupných a kvalitných služieb v oblasti podpory sociálnej inklúzie

Aktivita 1

Tvorba a zabezpečenie činnosti funkčného systému rezortného vzdelávania MPSVR SR za účelom zvyšovania profesionality kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

Podaktivita 1.1

Tvorba a realizácia vzdelávacej stratégie pre zamestnancov v odvetvovej pôsobnosti rezortu

Podaktivita 1.2

Zabezpečenie a realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti sociálnej inklúzie

Podaktivita 1.3

Riadenie projektu

Kalendár udalostí
    HORE