Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudíZamestnanosť

Príspevky na zamestnávanie absolventov.


Pomocou operačného programu Ľudské zdroje v rámci niekoľkých národných projektov môžu podnikatelia získať absolventov na prax alebo získať finančný príspevok na ich zamestnávanie od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 
Národné projekty na podporu praxe absolventov škôl a ich zamestnávania
Cieľom národných projektov na podporu praxe a zamestnávania absolventov škôl je umožniť im získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému vzdelaniu. Národné projekty sa realizujú v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Realizáciu projektov zabezpečuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s jednotlivými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“). Národné projekty budú prebiehať aj v nasledujúcich obdobiach, nielen v roku 2016.

V tomto článku sa budeme venovať trom národným projektom zameraným na vykonávanie absolventskej praxe a následné zamestnávanie absolventov škôl. Podrobné podmienky konkrétnych projektov sú veľmi rozsiahle a sú zverejnené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vrátane vzorov žiadostí o ne. Okrem týchto projektov môžu byť pre podnikateľov zaujímavé aj projekty zamerané na zamestnávanie ostatných skupín občanov, o ktorých sa dočítate v článku Aké príspevky môžu podnikatelia získať na zamestnávanie.

V ktorých regiónoch môžu podnikatelia získať príspevky na absolventov škôl
Všetky projekty v súvislosti s podporou absolventskej praxe a zamestnávania absolventov škôl sú z hľadiska územného určené pre celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Znamená to, že miesto vykonávania absolventskej praxe alebo novovytvorené pracovné miesto sa musí nachádzať na území niektorého zo samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Rovnako aj z tohto územia musí pochádzať absolvent školy alebo zamestnanec, čiže musí byť podľa svojho trvalého pobytu evidovaný na úrade práce v niektorom zo samosprávnych krajov Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre pracovné miesta vytvárané na území Bratislavského samosprávneho kraja je určený len projekt Praxou k zamestnaniu v BSK, ktorého podmienky sú podobné ako podmienky štandardného projektu Praxou k zamestnaniu.

Získanie absolventov škôl na absolventskú prax
Pre ktorých absolventov je projekt určený: Absolventská prax sa uskutočňuje v rámci projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 1“ a je určená pre občanov mladších ako 26 rokov veku, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania školu v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi, od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie trvajúce najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov) a sú evidovaní na úrade práce najmenej jeden mesiac. Tieto podmienky musí absolvent školy spĺňať počas celej doby vykonávania absolventskej praxe.

Podmienky vykonávania absolventskej praxe: Aby mohol absolvent školy u zamestnávateľa vykonávať absolventskú prax a aby bol tomuto absolventovi školy úradom práce poskytovaný príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, je potrebné spísať dve žiadosti. Prvou je žiadosť zamestnávateľa o zabezpečenie absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania absolventskej praxe a druhou je žiadosť absolventa školy o zaradenie na absolventskú prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. Zamestnávateľ vo svojej žiadosti okrem iného uvedie aj presný počet a druh požadovaných pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe, požadované stupne vzdelania absolventa v príslušnom odbore a miesta vykonávania absolventskej praxe. Zamestnávateľ môže v žiadosti uviesť aj konkrétneho absolventa, o ktorého má záujem, avšak konečné pridelenie je v kompetencii úradu práce.

Dĺžka absolventskej praxe je najmenej tri mesiace, avšak najviac môže trvať dovtedy, kým absolvent nedosiahne 26 rokov veku. Rozhodnutie o dĺžke praxe je v kompetencii úradu práce. Zamestnávateľ do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca predkladá úradu práce dochádzku absolventa, na základe ktorej potom absolventovi úrad práce vypláca paušálny príspevok. Po dobu vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desať pracovných dní. Nárok na pracovné voľno mu vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania praxe. Po vykonaní praxe vydáva zamestnávateľ absolventovi potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe s jej hodnotením. Rozsah vykonávania absolventskej praxe písomne určuje zamestnávateľ, najviac to však môže byť 20 hodín týždenne.

Výška finančného príspevku: Zamestnávateľovi sa žiadny finančný príspevok počas absolventskej praxe neposkytuje. Zamestnávateľ zároveň nie je povinný absolventovi počas praxe poskytovať mzdu. Znamená to, že zamestnávateľ, ktorý je oprávnený absolventovi školy ukladať pracovné úlohy a riadiť jeho prácu, nemá na absolventa školy žiadne náklady a ten u neho prakticky vykonáva prácu zadarmo. Aj napriek tomu sa vykonávanie absolventskej praxe nepovažuje za nelegálne zamestnávanie. Finančný príspevok absolventovi školy poskytuje úrad práce vo výške 65 % sumy životného minima.  Jeho výška sa kráti za dni voľna a ostatné dni neprítomnosti absolventa školy na absolventskej praxi podľa evidencie dochádzky, ktorú úradu práce predkladá zamestnávateľ.

Príspevok na zamestnávanie absolventov škôl po vykonaní absolventskej praxe

Pre ktorých absolventov je príspevok určený: Tento príspevok sa poskytuje v rámci projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 2“ a je určený pre občanov mladších ako 26 rokov veku, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania školu v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi, od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie a sú evidovaní na úrade práce.Dôležitou podmienkou je, aby títo občania mali u zamestnávateľa ukončené vykonávanie absolventskej praxe a od jej ukončenia ešte neuplynulo 30 dní.Nie je pritom dôležité, či absolvent školy vykonával absolventskú prax v rámci projektu Absolventská prax štartuje zamestnanie – aktivita č. 1 alebo podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti.

Podmienky vytvorenia pracovného miesta: Pre získanie finančného príspevku je podmienkou vytvorenie nového pracovného miesta prostredníctvom pracovného pomeru s absolventom školy, ktorí spĺňa vyššie uvedené podmienky. Prijatie absolventa školy do pracovného pomeru sa musí uskutočniť najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia vykonávania absolventskej praxe. Pracovný pomeru musí byť dohodnutý na celý ustanovený týždenný pracovný čas (plný pracovný úväzok) na dobu určitú najmenej na deväť mesiacov alebo na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania najmenej deväť mesiacov.Ako vyplýva z vyššie uvedeného, povinná doba zamestnávania je najmenej deväť mesiacov, pričom finančný príspevok sa poskytuje po dobu najviac šesť mesiacov. Podporované pracovné miesto je zamestnávateľ následne povinný udržať najmenej ďalšie tri mesiace (spolu najmenej deväť mesiacov).

Výška finančného príspevku: Finančný príspevok sa poskytuje mesačne v sume zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom za zamestnanca. 

 

Viac informácii sa dozviete na vašom príslušnom UPSVaR

 

Kalendár udalostí
    HORE