Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Prístup k pitnej vode - výzva MV SR

Ministerstvo vnútra SR poskytuje 1043 obciam z Atlasu rómskych komunít nenávratný finančný
príspevok na podporu prístupu k pitnej vode v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít.
Alokácia na výzvu – viac ako 14 mil. eur
Spolufinancovanie obce – 5% z vlastných zdrojov
Maximálna výška financovania projektu – 1 mil. eur
Podávanie žiadostí do 5. marca 2018

Oprávnené náklady:
• Projektová dokumentácia
• Stavebné práce a stavebný dozor
• Vybavenie (telekomunikačná technika,
výdajný systém, čipové karty)
• Riadenie projektu

Spôsob realizácie:
• Výstavba a rozšírenie vodovodov
• Realizácia výdajných miest
• Vŕtané studne
• Úpravne povrchových vôd

VYUŽITE TÚTO MOŽNOSŤ – ZAPOJTE SA DO VÝZVY A ZLEPŠITE PRÍSTUP K PITNEJ VODE PRE OBČANOV SVOJEJ OBCE

 

Bližšie informácie:
Web: http://www.minv.sk/?OPLZ
Email: metodika.imrk@minv.sk
Telefón: 02/509 45 116 alebo 02/509 45 112
Ministerstvo vnútra SR, sekcia európsk ych programov, Panenská 21, 812 82 Br atislava

 

Kalendár udalostí
    HORE