Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II

Prioritná os č. 3

Investičná priorita 3.3 Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami.

Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ)

4 348 841,15 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – sekcia práce

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.3.1 v rámci vyzvania sú  -

·         inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci,  z toho pre účely projektu: inštitúcie verejných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci,

·         zamestnanci,

·         zamestnávatelia,

·         uchádzači o zamestnanie,

·         žiaci študenti,

·         rodičia.

Oprávneným typom aktivít realizácie projektu v rámci špecifického cieľa

Aktivity zamerané na digitálnu integráciu na zabezpečenie sledovania účinnosti služieb zamestnanosti a prognózovania trhu práce a profesijného poradenstva, prepojenia on-line systémov medzi spolupracujúcimi inštitúciami, na zabezpečenie analytických nástrojov, na zabezpečenie systematického monitorovania výdavkov, na podporu prístupu k elektronickým službám

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 11/2017-02/2021

Kalendár udalostí
    HORE