Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Remeselníci a majstri z MRK pomôžu obliecť naše kultúrne dedičstvo do nového šatu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo 13. júna 2022 vyzvanie na národný projekt, ktorý zabezpečí zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti osôb z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK) realizáciou obnovy objektov kultúrneho dedičstva s kódom OPLZNP-PO5-2022-1.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vystupuje v národnom projekte ako poskytovateľ finančných prostriedkov. Prijímateľom/koordinátorom národného projektu je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Cieľovou skupinou projektu sú primárne osoby z prostredia MRK.

Hlavným cieľom projektu je podporiť zamestnanosť týchto osôb pri obnove kultúrnych pamiatok s perspektívou dlhodobého zamestnania sa v tejto oblasti osvojením špeciálnych zručností ako sú napr. ovládanie historických murárskych techník, kamenárskych alebo tesárskych prác.

Sekundárnym cieľom národného projektu je zatraktívniť regióny, zvýšiť všeobecný záujem o kultúru a umenie a podporiť obnovu remesiel a „zanikajúcich“ zamestnaní akými sú napr. umelecký kováč, rezbár, kamenár a pod., ktoré sú potrebné pre obnovu kultúrnych pamiatok.

Celková alokácia vyčlenených finančných prostriedkov na vyzvanie je 8,2 milióna eur. Predpokladaná doba realizácie národného projektu je 12 mesiacov.

Realizáciou národného projektu dôjde k zintenzívneniu zapojenia ľudí z MRK do prác na obnove kultúrnych pamiatok, k vytvoreniu priestoru pre ich sebarealizáciu, k posilneniu získavania špecifických zručností, ale benefit z projektu bude mať v konečnom dôsledku celá spoločnosť vďaka zrevitalizovaným a skrášleným kultúrnym pamiatkam (hradom, kaštieľom).“, zdôraznila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.

Kalendár udalostí
    HORE