Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Rezort vnútra podporuje dobudovanie inžinierskych sietí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu zameranú na dobudovanie inžinierskych sietí v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2. Operačný program Ľudské zdroje poskytne prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja finančnú pomoc obciam a mestám, aby zlepšili podmienky bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj prístup k pitnej vode a ku kanalizačnej infraštruktúre.

Rezort vnútra pripravil výzvu pre obce a mestá, ktorá pomôže vyriešiť mnohé problémy v oblasti životných podmienok MRK prostredníctvom implementácie projektov zameraných na zabezpečenie prístupu k pitnej vode a zabezpečenie odvádzania/čistenia odpadových vôd v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom vybudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV.

Obyvatelia MRK často žijú v provizórnych obydliach s minimálnym hygienickým štandardom. Obmedzený prístup k pitnej vode a k hygienickým zariadeniam má negatívny dosah na celkovú spoločnosť obyvateľstva. Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a kanalizácii pomôže vyriešiť mnohé problémy v oblasti životných podmienok, ako aj integrácii MRK.

Vzhľadom na to, že prístup k pitnej vode a kanalizačným sieťam chýba v niektorých prípadoch aj v častiach obcí s nerómskou populáciou, bude umožnené popri investíciách pre MRK podporiť čiastočne aj investície v častiach obce, ktoré neobýva MRK, čo môže napomôcť k zmierneniu segregácie MRK a k lepšiemu vzájomnému spolužitiu majority a minority. Cieľom zverejnenej výzvy je opätovne otvoriť možnosť zapojiť sa do zlepšovania dostupnosti bezpečnej pitnej vody, zabezpečenia odvádzania a čistenia odpadových vôd a prispieť tak k integrácii vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti.

Na novú výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených vyše 17 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú vybrané obce a mestá z Atlasu rómskych komunít, ako aj obce z Iniciatívy Catching-up Regions. Iniciatíva "Catching-up Regions" je iniciatívou Európskej komisie, realizovaná v spolupráci so Svetovou bankou. Ide o pomoc "dobiehajúcim", resp. zaostávajúcim regiónom.

Oprávnenými výdavkami na výzvu sú výdavky na podporu budovania verejných kanalizácií a/alebo budovanie čistiarní odpadových vôd, výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov a potrubných rozvodov pitnej vody ako súbežná výstavba s verejnou kanalizáciou a iné. Novinkou zverejnenej výzvy je okrem zabezpečenia prístupu v lokalitách s obyvateľmi z MRK možnosť financovania pomernej časti oprávnených výdavkov aj v lokalitách mimo MRK.

"Zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadových vôd vyrieši mnohé problémy v oblasti života separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít, ktoré úzko súvisia s dodržiavaním hygienických štandardov, ale aj celkovou životnou úrovňou, a to hlavne v súčasnej situácii, kedy čelíme vírusovej pandémii spôsobenou novým koronavírusom." povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Bližšie informácie k výzve môžete nájsť na stránke www.minv.sk, na telefónnych číslach 02/509 45 117, 113, cez e-mailovú adresu metodika.imrk@minv.sk

Kalendár udalostí
    HORE