Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Rezort vnútra pripravuje pokračovanie úspešnej výzvy na podporu dobudovania miestnych komunikácií v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch novú výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Rezort vnútra v súčasnosti implementuje projekty z výzvy vyhlásenej v roku 2019. Celková čiastka alokovaná na výzvu bola niekoľkokrát navýšená z 11 miliónov Eur na vyše 43 miliónov. V nadväznosti na pretrvávajúce potreby podpory dobudovania základnej technickej infraštruktúry miest a obcí Ministerstvo vnútra v nasledujúcich dňoch vyhlási pokračovanie tejto úspešnej výzvy.

 

Nová výzva bude rovnako podporovať výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov, vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov, a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

V novej výzve sa plánuje oproti pôvodnej výzve rozšírenie cieľových služieb o potraviny, kostol, detské a športové ihriská, zberný dvor, cintorín ako aj všetky úrady a inštitúcie verejnej a štátnej správy. Uvedené cieľové služby dopĺňajú pôvodné služby v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, zdravotníctva, poštu, sociálny podnik a zastávku hromadnej dopravy. Aktivity projektu musia riešiť úseky miestnych komunikácií, ktoré vedú alebo budú viesť z osídlenia s prítomnosťou MRK k niektorej z nastavených cieľových služieb, čím projekt zabezpečí dostupnosť služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Nová výzva tiež zvyšuje limity celkových oprávnených výdavkov (COV) podľa počtu podporených MRK na dvojnásobok, reagujúc tak na rozšírenie počtu oprávnených cieľov služieb. Ďalšie zmeny sa budú týkať zrušenia obmedzenia rekonštrukcie miestnych komunikácií pod podmienkou realizácie nového úseku ako aj zrušenia obmedzenia počtu cieľových služieb.

"Cieľom novej výzvy bude rekonštrukciou miestnych komunikácií zabezpečiť zlepšený prístup z osídlení k službám. Nová výzva rozšíri cieľové body miestnych komunikácií o služby ako sú potraviny, kostol, ihriská, zberný dvor, cintorín ako aj všetky úrady a inštitúcie verejnej a štátnej správy." doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra, Adela Danišková.

Viac na:

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti...

 

Kalendár udalostí
    HORE