Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Rozširujeme zoznam oprávnených obcí a zlepšujeme podmienky výzvy zameranej na budovanie kanalizačného systému a prístupu k pitnej vode

Rezort vnútra v snahe pomôcť zlepšiť dostupnosť výzvy pre väčší počet miest a obcí, na základe komunikácie so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR pristúpil k rozšíreniu zoznamu oprávnených žiadateľov ako aj k zjednodušeniu podmienok výzvy zameranej na dobudovanie inžinierskych sietí v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.

Okrem rozšírenia zoznamu oprávnených žiadateľov je výraznou zmenou 0% spolufinancovanie zo strany obcí a miest. Ďalšia zmena, ktorú MV SR vo výzve upravilo je zmena pomeru oprávnenosti výdavkov do oblasti mimo MRK. Pôvodne mohli obce a mestá realizovať svoje projekty pri dodržaní podmienky, že 50% výdavkov investovaných v súvislosti s osídlením MRK mohla obec investovať do lokality mimo MRK. Zmenou výzvy je pomer upravený 1:1.

Ďalšou výraznou zmenou je zrušenie horného stropu celkových oprávnených výdavkov (COV) pre obce s 1000 a viac obyvateľmi z MRK.

Výzva je naďalej vyhlásená a je určená pre obce a mestá, s cieľom pomôcť vyriešiť mnohé problémy v oblasti životných podmienok MRK prostredníctvom implementácie projektov zameraných na zabezpečenie odvádzania/čistenia odpadových vôd a zabezpečenie prístupu k pitnej vode v obciach s prítomnosťou MRK.

Oprávnenými výdavkami na výzvu sú výdavky na podporu budovania verejných kanalizácií a /alebo budovanie čistiarní odpadových vôd, výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov a potrubných rozvodov pitnej vody za podmienky súbežnej výstavby s verejnou kanalizáciou a iné.

"Cieľom zmeny výzvy je otvoriť možnosť zapojiť sa do zabezpečenia odvádzania a čistenia odpadových vôd a zlepšovania dostupnosti bezpečnej pitnej vody pre väčší počet miest a obcí a tým aj pre väčší počet obyvateľov z prostredia MRK, a prispieť tak k integrácií vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti. Preto pevne verím, že touto zmenou bude výzva pre žiadateľov prijateľnejšia a dostupnejšia.povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Bližšie informácie k výzve môžete nájsť na stránke www.minv.sk, na telefónnych číslach 02/509 45 117, 112, cez e-mailovú adresu metodika.imrk@minv.sk.

Kalendár udalostí
    HORE