Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

„Ako vytvárať inkluzívne prostredie“

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Ako vytvárať inkluzívne prostredie“ s PhDr. Ľubomírou Dunčákovou a s Bc. et Bc. Dianou Gerbocovou.

Interaktívny seminár pomôže účastníkom v zavádzaní princípov inklúzie v prostredí sociálnej služby prostredníctvom nielen osvojenia poznatkov, ale najmä porozumením téme inklúzie a obohatením sa o nápady a inšpirácie. Nastavenie inkluzívneho prístupu a aplikácia princípov inklúzie do prostredia sociálnej služby je prínosom pre prijímateľov vo vzťahu k podpore ich sociálneho začleňovania. Zároveň predstavuje príležitosť a benefit aj pre zamestnancov v priamej práci s prijímateľmi, a to najmä vo vzťahu k akceptácii ich vlastných individuálnych potrieb a prevencii vyhorenia.

Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom bude inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:
18. 10. 2022 (prioritne určený pre západoslovenský región)
8. 11. 2022 (prioritne určený pre východoslovenský región)
13. 12. 2022 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Počet účastníkov seminára je limitovaný, po naplnení kapacity bude prihlasovanie zastavené.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

Kalendár udalostí
    HORE