Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Minimálne signály v komunikácii s klientom ako nástroj dodržiavania ľudských práv

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Minimálne signály v komunikácii s klientom ako nástroj dodržiavania ľudských práv“ s Mgr. Vierou Hincovou.

 Ľudia s autizmom často signalizujú svoje vnímanie a prežívanie spôsobom, ktorý nám je málo zrozumiteľný. Cieľom seminára je pootvoriť dvierka k spoznaniu ich sveta z pohľadu ich prežívania. Každý prejav správania a každý signál je potenciálne zmysluplný, aj keď sme ho doteraz vnímali iba ako súčasť diagnózy. Prináša informáciu o potrebách a psychologických procesoch, ktoré sú v pozadí daného prejavu a komunikačného signálu. Starostlivé zachytávanie signálov a citlivá práca s nimi umožní vytvorenie takej komunikačnej schémy, ktorá dá  človeku s autizmom pocítiť, že jeho signály sú vnímané a prijímané s rešpektom. Takýto prístup je základom k dodržiavaniu ľudských práv klienta od detstva do dospelosti, vedie k zachovaniu dôstojnosti klientov aj v náročných situáciách.

Na seminári sa oboznámite s metódou práce s minimálnymi signálmi, ktorý vychádza z procesorientovanej psychológie Arnolda Mindella. Tento prístup umožňuje efektívne nadviazanie kontaktu, a to aj s nehovoriacim klientom či malým dieťaťom prostredníctvom amplifikácie neverbálnych signálov. Umožňuje nadviazanie komunikácie podporujúcej vzťah s klientom - dieťaťom i dospelým a pomáha predchádzať a porozumieť problémovým situáciám.

Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

03.5. 2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

30.5.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

26.6.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

 PRIHLASOVACÍ LINK

 V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

Kalendár udalostí
    HORE