Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Využitie informačno-komunikačných technológií na podporu inklúzie

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Využitie informačno-komunikačných technológií na podporu inklúzie“ s PhDr. Ľubomírou Dunčákovou a Bc. et Bc. Dianou Gerbocovou.

 Seminár predstaví možnosti ako zakomponovať prvky digitalizácie v inkluzívnom prostredí sociálnej služby do aktivít s osobami s PAS a s osobami s MP (vrátane použitia bežne dostupných aplikácií a technológií). Bude príležitosťou dozvedieť sa o špecifikách  pri použití IKT  u osôb so zdravotným znevýhodnením; o úskaliach a o limitoch pri ich používaní v prostredí sociálnej služby. Na modelových príkladoch sa účastníci oboznámia s možnosťami využitia rôznych digitálnych technológií pri práci s prijímateľmi. Súčasťou seminára budú aj  video ukážky ich použitia a tiež zdieľanie skúseností lektoriek a podpora vzájomného zdieľania medzi účastníkmi.

Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

10.5.2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

17.5.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

25.5.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

 PRIHLASOVACÍ LINK

  V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE