Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

SEMINÁR: Zapojenie ľudí s PAS do individuálneho plánovania

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár „Zapojenie ľudí s PAS do individuálneho plánovania“ s PhDr. Gabrielou Zaťkovou.

 Seminár je zameraný na prácu s prijímateľmi sociálnych služieb s autizmom v procese individuálneho plánovania. Motivácia a zapojenie prijímateľov do procesu individuálneho plánovania je náročné. Ich vnímanie sveta je odlišné a pre pracovníkov často nezrozumiteľné. Seminár účastníkom poskytne bližšie informácie o vnímaní sveta ľuďmi s PAS, o možnostiach využitia bazálnej stimulácie a senzorickej integrácie pri mapovaní potrieb a stanovovaní cieľov. Dozvedia sa aj o možnostiach využitia plánu účasti a skúsenosti v procese plánovania. Časť seminára bude venovaná praktickým skúsenostiam účastníkov.

 Ide o ďalší zo série odborných seminárov, ktoré Vám prinášame v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“. Ich cieľom je inšpirovať a rozvíjať zručnosti odborných zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, predovšetkým prijímateľom s poruchami autistického spektra a prijímateľom s mentálnym postihnutím.

 Seminár bude realizovaný online formou v týchto termínoch:

21.9.2023 (prioritne určený pre východoslovenský región)

10.10.2023 (prioritne určený pre stredoslovenský región)

18.10.2023 (prioritne určený pre západoslovenský región)

PRIHLASOVACÍ LINK 

 V prípade záujmu Vás prosíme o skoré prihlásenie sa na Vami vybraný termín seminára. Termín si môžete vybrať podľa regiónu, v ktorom pôsobíte, rovnako ako aj podľa Vašej preferencie vo vzťahu k termínu konania seminára.

 Tešíme sa na Vašu účasť a veríme, že semináre budú pre Vás prínosom a inšpiráciou.

 

Kalendár udalostí
    HORE