Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Školy majú už len pár dní na zapojenie sa do výzvy na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

Už len do 15. marca 2019 bude možné podávať žiadosti o príspevok z výzvy na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základných školách.
V rámci doteraz uskutočnených šiestich hodnotiacich kôl výzvy, bolo spolu prijatých 207 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu, plánuje rezort školstva túto výzvu uzavrieť ku dňu 8. apríla 2019.


Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že príjem žiadostí o poskytnutie NFP bude ukončený termínom uzavretia siedmeho hodnotiaceho kola výzvy, t. j. 15. marca 2019.


V rámci podpory úspešných prijímateľov rezort školstva organizuje informačné semináre, na ktorých sú poskytované praktické informácie a konzultácie za účelom efektívnej realizácie projektov. Najbližšie semináre sa uskutočnia dňa 14. marca 2019 v Banskej Bystrici a 15. marca 2019 v Košiciach.


Všetky potrebné informácie k výzve vrátane príloh, informačných seminároch, často kladených otázok (FAQ), a ďalších informácií, nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR http://www.minedu.sk/762018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti...

.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu pod názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 dňa 7. júna 2018 s alokáciou 15 mil. eur (EÚ zdroj). Pre zvýšený záujem o výzvu zo strany žiadateľov je plánované navýšenie alokácie o 3 mil. eur.

Kalendár udalostí
    HORE