Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Stretnutie riadiacich orgánov ESF Dunajskej stratégie

Užšia regionálna spolupráca krajín so spoločnými cieľmi a záujmami je efektívnym nástrojom napĺňania politických a sociálnych cieľov, nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni. Jedným z cieľov európskej politiky súdržnosti v aktuálnom programovom období je Investovanie do rastu a zamestnanosti, pričom táto problematika je jednou z prioritných oblastí podporovaných aj v rámci Dunajskej stratégie, združujúcej krajiny, ktoré spája blízkosť tejto významnej rieky.

V dňoch 19. a 20. septembra 2018 sa v Bratislave konalo stretnutie zástupcov riadiacich orgánov programu ESF krajín Dunajskej stratégie za účasti zástupcov Európskej komisie ako aj zástupcov iných makro-regionálnych stratégií. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou Sekciou fondov EU MPSVaR v spolupráci s rakúskymi kolegami z L&R sociálneho inštitútu, ktorý je zodpovedný za prioritnú oblasť č. 9 (Investovanie do ľudí a zručností) Dunajskej stratégie.

Stretnutie bolo venované dvom tematickým oblastiam: výmena skúsenosti z nadnárodnej spolupráce v rámci Dunajskej stratégia a  budúcnosť nadnárodnej spolupráce a makro-regionálnych stratégií v novom programovom období 2021-2027 v rámci nového nariadenia o Európskom sociálnom fonde plus.

Ako úspešný príklad fungovania makro-regionálnej spolupráce bola prezentovaná  Baltská stratégia.

Zúčastnení participanti sa zhodli na dôležitosti makro-regionálnych stratégii a užšej nadnárodnej spolupráce pri postupe a riešení regionálnych problémov.  V prípade Dunajskej stratégie však bol identifikovaný nedostatok  pochopenia významu  riešenie národných otázok prostredníctvom koordinovaných nadnárodných výziev  zo strany riadiacich orgánov a identifikovali oblasti, v ktorých by mohli ďalej rozvíjať spoluprácu. Záverom stretnutia bolo spoločné vyjadrenie odhodlania ďalej pracovať na efektívnejšej a užšej vzájomnej spolupráci.Kalendár udalostí
    HORE