Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Tlačová správa OPĽZ

V obciach s prítomnosťou rómskych komunít sa vybudujú a zrekonštruujú škôlky, ktoré budú môcť prijať ďalšie deti v predškolskom veku
Bratislava, 05. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá bude  spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na výzvu, ktorá je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl je vyčlenených 25 miliónov eur.  Obce a mestá sa na projekte budú podieľať 5 percentnou spoluúčasťou. Do výzvy sa môžu zapojiť obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja, s cieľom odstrániť segregáciu a umožniť rovnaké podmienky pre inkluzívne vzdelávanie MRK. Výzva bude  vyhlásená vo forme otvorenej výzvy. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola je plánované začiatkom novembra 2018. Ďalšie hodnotiace kolo je plánované vo februári 2019 v závislosti od zostávajúcej alokácie po prvom hodnotiacom kole.

Výzva bude podporovať výstavbu a rekonštrukciu materských škôl s dôrazom na rozšírenie kapacít minimálne o 20 percent, čím dôjde k zlepšeniu prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve v obciach s prítomnosťou MRK. Obec bude môcť pre účely zriadenia novej škôlky alebo presunutia kapacity existujúcej materskej školy do vyhovujúcich priestorov zrekonštruovať aj iný objekt pri zachovaní 20 percentného navýšenia kapacity, v prípade presunutia existujúcej škôlky.

Nová výzva prináša v porovnaní s predchádzajúcou výzvou zníženie administratívnej náročnosti a zjednodušenie podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Zároveň dochádza k zvýšeniu limitu optimálnych nákladov na jedno dieťa, zohľadňujúc cenový vývoj v stavebnom sektore.

Výzva pomôže mnohým rodičom, ktorí majú problém s umiestnením svojich detí kvôli obmedzeným kapacitám materských škôl alebo z dôvodu neexistencie materskej školy a tiež vytvorí podmienky pre lepší prístup detí zo všetkých skupín obyvateľstva k predškolskému vzdelávaniu. Vďaka poskytnutému vzdelaniu a získaniu základných zručností a návykov bude pre deti, vrátane detí z MRK, umožnený plynulejší nástup do prvých ročníkov základných škôl.

 „Sociálne zručnosti sa deti najlepšie naučia a precvičia v interakcii s inými deťmi. Zameranie sa na predškolskú výchovu detí bude mať zásadný vplyv na ich ďalší vývoj a úspešné vzdelávanie na primárnom stupni. Podchytenie základných hygienických návykov, dennodenný harmonogram činností v škôlkach, predškolská príprava a iné aktivity sú hlavným predpokladom na zvládnutie primárnej školskej dochádzky, čo vytvára dôležitý predpoklad pre inklúziu MRK“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

 

Kalendár udalostí
    HORE