Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty.

Usmernia sa týkajú výziev:

 

„V základnej škole úspešnejší II“ (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02)

link na usmernenie k výzve V základnej škole úspešnejší

 

„Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01)

link na usmernenie k výzve Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

 

„Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03)

link na usmernenie k výzve Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

 

Za účelom zníženia administratívnej záťaže bol k všetkým trom výzvam pridaný formulár žiadosti o výpis z registra trestov, ktorý je udelením súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov. Žiadatelia, tak nebudú musieť vybavovať výpis z registra trestov, ale postačí jeden podpísaný formulár.

 

Upravila sa aj lehota na vydanie rozhodnutia o nenávratný finančný príspevok za účelom zosúladenia so systémom riadenia EŠIF, verzia 7 a zosúladenia so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

 

V prípade výzvy „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ bolo pridané aj nové hodnotiace kolo. Základné školy na Slovensku tak budú môcť podať žiadosti o nenávratný finančný príspevok do 15.03.2019.

 

Informácie o všetkých dopytovo-orientovaných výzvach pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, vrátane usmernení nájdete na stránke minedu.sk tu:

http://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/

 

 

Kalendár udalostí
    HORE