Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 2. Cieľom zmeny je optimalizácia časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP a doplnenie podmienky vo výroku rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v zmysle § 19 ods. 11 zákona o EŠIF.

Usmernením č. 1 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona o príspevku z EŠIF mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Termín uzávierky hodnotiaceho kola č. 4 - 11. 01. 2018

 

Podrobné informácie a dokumenty nájdete TU.

Kalendár udalostí
    HORE