Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

USMERNENIE č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP  na podporu celoživotného vzdelávania 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 5 z dôvodu:

posunu termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2:

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 21. 8. 2017 - sa mení na 11. 9. 2017
vypustenia povinnosti preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 s názvom „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ formou čestného vyhlásenia v časti 15 žiadosti o NFP, 
 
doplnenia informácií k vydávaniu rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v súlade s § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF, 
aktualizácie prílohy č. 3 výzvy - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení Dodatku č. 2.
Viac detailov a súvisiace dokumenty nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/17-08-2017-usmernenie-c-5-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

Kalendár udalostí
    HORE