Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

USMERNENIE č. 6 k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 6.

Cieľom zmeny je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:

Pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu:
17 000 000 EUR
 
Nová indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu:
22 000 000 EUR

 
Usmernením č. 6 SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálne náležitosti výzvy a mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku v súlade s § 6 zákona o príspevku z EŠIF.

Podrobné informácie k Výzve a Usmerneniu nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

Kalendár udalostí
    HORE